Документи

СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ

Во согласност со член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службени лица кои ќе посредуваат и ќе укажуваат помош при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, ООМУ “Ордан Михајлоски – Оцка” ги назначува следните лица:

Благоја Карески
телефон: +389 70 750 143
e-mail: kareski@muzickoprilep.edu.mk

Илија Чакароски
телефон: +389 78 214 455
e-mail: cakaroski@muzickoprilep.edu.mk

Леонарда Богданоска Гиноска
телефон: +389 77 653 242
e-mail: leonarda@muzickoprilep.edu.mk

Закони

Закон за основно образование
Закон за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта

 

Документи на ООМУ “Ордан Михајлоски – Оцка”

Статут на училиштето
Согласност за статут
Органограм за внатрешна организација
Систематизација на работни места
Правилник на внатрешна организација
Извештај од самоевалуација
Самоевалуација

 

Годишни планирања

Известување од МОН
Годишен план за вработување на административен и технички кадар
Одлука за давање согласност
Годишен финансиски план – 2023г.

 

Јавни Набавки

Годишен план за јавни набавки за 2022 год.
Годишен план за јавни набавки за 2023 год.

 

Годишни и полугодишни извештаи

Табела полугодишен извештај 2022/2023

 

Останати документи

Линк