Документи

СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ

Во согласност со член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службени лица кои ќе посредуваат и ќе укажуваат помош при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, ООМУ “Ордан Михајлоски – Оцка” ги назначува следните лица:

Благоја Карески
телефон: +389 70 750 143
e-mail: kareski@muzickoprilep.edu.mk

Илија Чакароски
телефон: +389 78 214 455
e-mail: cakaroski@muzickoprilep.edu.mk

Леонарда Богданоска Гиноска
телефон: +389 77 653 242
e-mail: leonarda@muzickoprilep.edu.mk

Закони

Закон за основно образование
Закон за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта

 

Документи на ООМУ “Ордан Михајлоски – Оцка”

Статут на училиштето
Согласност за статут
Органограм за внатрешна организација
Систематизација на работни места
Правилник на внатрешна организација

 

Годишни планирања

Известување од МОН
Годишен план за вработување на административен и технички кадар
Одлука за давање согласност

 

Јавни Набавки

Годишен план за јавни набавки за 2022 год.